Gabriela Firea (PSD, senator)
„Sunt solicitată să intervin în rezultatul unei proceduri de achiziție publică, ceea ce ar fi complet ilegal”
Trunchiat
Barometru Factual
Data verificării: 31.12.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Hotnews

Context

Primăria Capitalei a organizat o licitație privind achiziționarea unor tramvaie din fonduri europene. La procedură au participat două entități: Astra Vagoane Arad (în asociere cu firma CRRCC din China) și Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA din Turcia.

Clubferoviar.ro a anunțat încă din octombrie că licitația a fost câștigată de firma turcească. Ulterior, la finalul lunii trecute, jurnaliștii de la Libertatea au arătat că Agenția Națională pentru Achiziții Publice a făcut un control și a emis niște avize intermediare, care priveau doar firma turcească și care constatau niște abateri de la procedură.

Cu toate acestea, primăria a concluzionat că firma din Turcia a respectat toate cerințele.

Astra Vagoane Arad a depus apoi contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Ulterior, în 6 decembrie 2019, Gabriela Firea- primarul Capitalei a făcut următoarea afirmație cu privire la procedura de achiziție a tramvaielor:

Sunt solicitată să intervin în rezultatul unei proceduri de achiziție publică, ceea ce ar fi complet ilegal. Conform legislației de specialitate în vigoare, în orice instituție publică, evaluarea ofertelor o realizează comisia de licitație. Conducătorul instituției nu poate interveni în acest proces.”

Ce verificăm?

Dacă șeful unei instituții poate interveni în procedurile de achiziție publică.

Verificare

În 13 decembrie 2019, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a anulat decizia de atribuire a contractului pentru cele 100 de tramvaie și a obligat primăria să reevalueze oferta turcilor. 

Vezi aici Decizia CNSC_2253

În 23 decembrie 2019, Primăria a făcut recurs față de decizia CNSC, iar procesul urmează să se judece anul viitor la Curtea de Apel București. 

Revenind la rolul primarului în procedurile de achiziție publică, legea nr. 98/2016 este cea care le reglementează oficial. Iar normele metodologice de aplicare a legii explică în detaliu procedura de achiziție publică, precum și atribuțiile Comisiei de evaluare și modul de lucru al acesteia

Astfel, Art. 126 din Normele metodologice de aplicare arată că:

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând compartimentelor autorității contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorități contractante.

(3) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achizițiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică și/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști externi, numiți experți cooptați, care desfășoară activități independente sau care sunt puși la dispoziție de către furnizorii de servicii auxiliare achiziției.

Faptul că persoana care conduce instituția contractantă nu poate fi parte din această comisie de evaluare este reglementat tot în Art. 126 din Normele metodologice de aplicare, astfel:

 (8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relații de subordonare ierarhică unele față de altele, în măsura în care structura organizatorică permite acest lucru.

Potrivit Art. 127. (1) Comisia de evaluare are următoare atribuții:

 1. a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
 2. b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați;
 3. c) realizarea selecției candidaților, dacă este cazul;
 4. d) desfășurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
 5. e) desfășurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
 6. f) verificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile caietului de sarcini;
 7. g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;
 8. h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, inclusiv verificarea conformității cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situația prevăzută la art. 210 din Lege;
 9. i) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare și/sau ofertelor;
 10. j) stabilirea ofertelor inacceptabile și/sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii; 
 11. k) stabilirea ofertelor admisibile;
 12. l) aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fișa de date a achiziției; 
 13. m) stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
 14. n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape și a raportului procedurii de atribuire.

Art. 129. spune că:

(1) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare și experții cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți în procedura de atribuire.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează conform legii.

(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia și, după caz, experții cooptați, precum și persoanele împuternicite de către ANAP.

Nu putem spune însă că șeful autorității contractante nu poate interveni deloc în procedură. 

Remintim aici Art. 127, Alin. 2, din Normele metodologice de aplicare ale Legii  98, care spune că: 

(2) Rapoartele intermediare și raportul procedurii de atribuire se înaintează de către președintele comisiei de evaluare conducătorului autorității contractante spre aprobare.

(3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorității contractante va motiva în scris decizia sa și poate, după caz:

a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parțială;

b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.

Așadar, primarul Capitalei, poate trimite înapoi raportul comisiei de evaluare, în caz că i se pare că există nereguli.

Concluzie

Afirmația primarului Capitalei Gabriela Firea este trunchiată. Este adevărat că o comisie specială analizează ofertele din cadrul unei achiziții publice, dar membrii acestei comisii sunt desemnați de autoritatea contractantă, iar în cazul nostru, primarul poate interveni și trimite înapoi raportul comisiei pentru reevaluare.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.