Primăria Municipiul București
Municipiul Bucuresti nu are competențe în ceea ce privește demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza. Atribuțiile privind avizarea desființării imobilului revin exclusiv Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și proprietarului Cathedral Plaza.
Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 13.07.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: PMB.ro

Context

Într-un comunicat remis de Primăria Municipiului București cu privire la problema desființării imobilului Cathedral Plaza, avem următoarea precizare:

 

Municipiul Bucuresti nu are competențe în ceea ce privește demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza. Atribuțiile privind avizarea desființării imobilului revin exclusiv Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și proprietarului Cathedral Plaza.

Ce verificăm?

1. Are Primăria Municipiului București competențe privind demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza?
2. Revin atribuțiile privind avizarea desființării Cathedral Plaza exclusiv Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și proprietarului Cathedral Plaza?

Verificare

 1. În soluția din dosarul nr. 2183/120/2012, rămasă definitivă la capătul unui lung ciclu judiciar, privind desființarea construcției Cathedral Plaza găsim că primarul Municipiului București este obligat să emită decizia de desființare a construcției – imobil de birouri Cathedral Plaza, situată în București, str. General Berthelot nr.11 – 15, sector 1 și respectiv str. Luterana, nr.15 si 15A, sector 1, realizată fără autorizație de construire legală, autorizație emisă la solicitarea SC Millennium Building Development SRL București, de Primăria sectorului 1 București.

 

Mai mult, în soluția dată tot de Tribunalul Dâmbovița privind dosarul nr 631/120/2015 care are ca obiect Contestaţia la executare PRIVIND LĂMURIREA ÎNTINDERII ŞI APLICĂRII TITLULUI EXECUTORIU se specifică:

 

Lămureşte întinderea şi înţelesul dispozitivului sentinţei nr. 2520/28.06.2012 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 2183/120/2012, în sensul că “decizia privind desfiinţarea construcţiei” se emite cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 50/1991.

 

Cum se emite decizia de desființare a unei construcții?

 

Așa cum se precizează și în soluționarea dată de Tribunalul Dâmbovița, adică pe baza Legii nr. 50/1991, art. 8:

 

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la art. 4.

 

În cazul de față, autorizația de desființare trebuie cerută conform art. 4 alin. 1:

 

 1. c) de primarul general al municipiului București, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului București, pentru:

 

 1. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcții sau părți din construcții împreună cu instalațiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum și alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;

 

Autorizația de desființare se emite, evident, în aceleași condiții ca și autorizația de construire.

 

Cum se emite autorizația de construire/desființare?

 

Autorizația de construire/desființare se emite în urma depunerii următoarelor documente:

 1. a) certificatul de urbanism;
 2. b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. c) documentația tehnică – D.T.;
 4. d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;

(…)

 1. e) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

 

Observăm că autorizația de construire/desființare nu poate fi eliberată fără un certificat de urbanism.

 

Ce este și cum se obține certificatul de urbanism?

 

Art. 5 din Legea 50/1991 precizează că certificatul de urbanism este un document ce stabilește o serie de avize și acorduri ce trebuie obținute pentru eliberarea unei autorizații:

 

(1) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar și se obțin de la autoritățile competente în domeniu înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritățile administrației publice competente pentru:

 1. a) asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic din zona de amplasament;
 2. b) racordarea la rețeaua căilor de comunicații;
 3. c) securitatea la incendiu, protecția civilă și protecția sănătății populației;
 4. d) cerințele specifice unor zone cu restricții stabilite prin reglementări speciale.

 

La acestea se mai adaugă și prevederile art. 6 din aceeași lege:

 

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 și la art. 43 lit. a):

 

 1. a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;
 2. b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
 3. c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
 4. d) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

 

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții prevăzute la art. 4 și art. 43 lit. a) și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

 

Prin urmare, certificatul de urbanism care stă la baza autorizației de desființare a imobilului Cathedral Plaza, act necesar pentru aplicarea hotărârii judecătorești definitive citate anterior,  trebuie cerut de Primarul General, el fiind cel obligat de judecători să desființeze construcția.

 

Practic, Primăria Capitalei este cea care trebuie să ceară acest certificat de urbanism, precursor al autorizației de desființare, de la autoritatea în drept să-l emită, respectiv, potrivit celor mai recente reglementări în domeniu, Primăriei Sectorului 1. (Până în urmă cu câteva săptămâni, emitentul autorizației de desființare era, conform legii, tot Primăria Capitalei.)   

 

Nota autorilor: poate părea paradoxal ca PMB să ceară certificat de urbanism de la PMB pentru a obține o autorizație de construcție de la PMB, dar nu este deloc așa. Certificatul de urbanism este actul care prevede obligativitatea avizării unei construcții (sau demolări) de către anumiți specialiști în patrimoniu, situații de urgență, mediu, ape, urbanism etc., specialiști care nu se regăsesc (cu toții) în corpul de experți al PMB, ci (și) în alte instituții, tocmai pentru a face funcționale mecanismele de verificare și control. Dacă PMB ar avea dreptul să construiască orice, oriunde și oricum, fără avizele altor instituții din afara ariei sale de jurisdicție, am putea ajunge la situații inimaginabile din punct de vedere al dimensiunilor absurdului.

Într-un răspuns oficial înaintat redacției Factual.ro de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, instituția explică de ce Ministerul nu a putut da un aviz.

Observăm din ultimul paragraf al extrasului de mai sus că Ministerul invocă tocmai lipsa acestui certificat de urbanism care să prevadă obligativitatea obținerii avizului din partea Ministerului Culturii. Acesta este un prim pas obligatoriu care ar fi trebuit făcut de titularul obligației de a desființa Cathedral Plaza, Primăria Capitalei prin primarul general, conform deciziei definitive a instanței.

 

În aceste condiții, concluzia este că afirmația conform căreia PMB nu are atribuții în demararea procedurii de desființare a Cathedral Plaza este falsă.

 

 1. Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

 

Comunicatul de presă al PMB care conține afirmația pe care o verificăm cuprinde și răspunsul Ministerului Culturii și Identității Naționale la cererea PMB privind eliberarea avizului de desființare a imobilului.

 

Avizul privind desființarea unui imobil aflat într-o zonă de protecție a unui monument istoric de grupa valorică A se eliberează de către Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN), după consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, organism științific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, așa cum este prevăzut în art. 33, alin. 1, pct. k, respectiv „Comisia Națională a Monumentelor Istorice propune avizul pentru intervențiile asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există documentații de urbanism avizate conform art. 26, alin. 1, pct.7.

 

În același răspuns citat de PMB în comunicat, Ministerul descrie funcționarea respectivei comisii: „Comisia Națională a Monumentelor Istorice funcționează conform Regulamentului din 23 martie 2013”. La articolul 29 al acestuia observăm că:

 

(4) Solicitările de avize, precum şi contestaţiile, indiferent de grupa de clasare a monumentului istoric sau de competenţa de avizare, se depun la serviciul deconcentrat al Ministerului în a cărui rază teritorială se găseşte imobilul la care acestea se referă şi sunt formulate de către proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului. Competenţa de avizare a serviciilor deconcentrate ale Ministerului se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Conform hotărârii judecătorești, PMB nu doar că are dreptul, ci este chiar obligată să obțină decizia de desființare.

 

Nota autorilor: În teorie, dreptul de proprietate înglobează trei atribute: de folosință, de posesie și de dispoziție. Cel de dispoziție este cel mai cuprinzător dintre toate, el presupunând că proprietarul poate face orice cu bunul său, inclusiv să-l distrugă, pe când dreptul de folosință, de pildă al chiriașului, nu poate cuprinde acest atribut. Cum PMB are nu doar dreptul, ci și obligația, prin hotărâre judecătorească definitivă, să desființeze Cathedral Plaza, este evident că, deși nu este proprietar, este printre entitățile care au drepturi reale asupra imobilului.

 

În aceste condiții, conform celor două hotărâri judecătorești definitive invocate mai sus, este evident că PMB are drepturi reale asupra imobilului și poate solicita, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 (respectiv cu obținerea în prealabil a certificatului de urbanism și cu o documentație completă la dosar), avizul pentru desființarea construcției.

 

În aceste condiții, și a doua afirmație verificată din comunicatul PMB este falsă, nu doar Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și proprietarului Cathedral Plaza îi revin atribuțiile privind avizarea desființării clădirii.

 

Concluzie

Comunicatul PMB conține afirmații false: PMB nu doar că poate, ci este obligată să inițieze demersurile privind desființarea Cathedral Plaza, ea având, urmare a hotărârilor judecătorești definitive, drepturi reale asupra construcției și putându-se adresa, în condițiile legii, respectivei Comisii pentru obținerea avizului.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.