Radu Mazăre (PSD)
„Banii din cont erau parte a unei înţelegeri financiare ce nu trebuiau declaraţi în declaraţia de avere.”
Fals
Barometru Factual
Justitie
Data verificării: 16.09.2015
www.factual.ro

Context

În contextul anunțului făcut de Agenția Națională pentru Intergritate, conform căruia s-au găsit 779.057 euro într-un cont din Israel al lui Radu Mazăre, care nu au fost incluși în declarația de avere, fostul primar al Constanței a declarat pe 12 septembrie pentru un post TV că:

„Dacă inspectorul respectiv m-ar fi întrebat, aşa cum prevede legea, l-aş fi lămurit. Doar că nu m-a întrebat. Lămuririle o să le dau în faţa comisiei de pe lângă Curtea de Apel. (…) Banii din cont erau parte a unei înţelegeri financiare ce nu trebuiau declaraţi în declaraţia de avere.

Ce verificăm?

Dacă suma respectivă trebuia sau nu inclusă în declarația de avere.

Verificare

Ne uităm la legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice care ne arată cine, când și în ce fel are obligația de depune declarațiile de avere și de interese, respectiv ce informații trebuie să cuprindă ele.

Ce spune legea că ar trebui trecut în declarația de avere?

  • active financiare – conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investite, inclusiv carduri de credit, plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate sau alte active producătoare de venituri nete, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro;
  • datoriile – precum debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro;
  • cadourile, serviciile sau avantajele primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, dacă valoarea individuală depăşeşte 500 de euro (mai puțin cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea);
  • veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat.

Legea nu prevede nicio excepție referitoare la vreo „înțelegere financiară” care nu ar trebui declarată, fiind de altfel suficient de explicită cu privire la includerea tuturor tranzacțiilor financiare care depășesc pragurile menționate mai sus.

Art. 4 din aceeași lege precizează clar și când trebuie depuse declarațiile de avere și interese. Astfel, chiar dacă acele conturi ar fi fost deschise după termenul limită de depunere a uneia dintre declarații, ele ar fi trebuit incluse în declarația din următorul an (sau în cea de la încetarea mandatului fostului primar).

Concluzie

Declarația lui Radu Mazăre este falsă. Suma de 779.057 euro din conturile bancare ale fostului primar ar fi trebuit inclusă în declarația de avere, indiferent de natura provenienței banilor.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.